شناسنامه مقاله

اسم مقاله:

بررسی ضریب شکل پذیری دراعضای بتن آرمه

مولف یا نویسنده:

ا یما ن الیاسیا ن

مترجم:                                                                                                       

چاپ و انتشار:

بهار ١٣٨٣

چکیده:

دراین سمینار به تعریف شکل پذیری در یک عضو یا مقطع بتن آرمه می پردازیم همانطور که می دانیم شکل پذیری به دو صورت در سازه های بتن آرمه مطرح می شود .که همان بررسی شکل پذیری در یک عضو : ( Local Ductility ) 1 ) شکل پذیری محلی است که معیار آن می تواند تغییرمکان ، دوران ، انحنا ، کرنش یا شکست ترد یک عضو کششی ویا کمانش یک عضو فشاری باشد . که دراین سمینار بیشتر به دنبال بررسی شکل پذیری انحنا ( به دلیل ارائه روابط تئوری ونحوه محاسبه ) هستیم .

بررسی رفتار یا تغییر شکل کل : (Global Ductility) 2 ) شکل پذیری کلی یا سراسریسازه می باشد . درتحلیل و طراحی سازه ها چند معیار در نظرگرفته می شود ۱- تغییرمکان ۲- مقاومت یا بررسی نلاش سازه ( نیروهای اعمالی به سازه اعم از افقی ، قائم ولنگر ) -۳ انرژی و استفاده از اصول بقای انرژی برای تحلیل وطراحی سازه ها ۴- تغییر شکلهای موضعی چون کمانش و . . . . بنابراین منظور از بررسی شکل پذیری کل سازه بررسی عملکرد سازه وبدست آوردن رفتار سازه تحت بارهای اعمالی بدان می باشد . بایستی توجه داشت شکل پذیری محلی اگرچه تأثیر در شکل پذیری کل ورفتار مطلوب تر کل سازه دارد، لیکن عدم شکل پذیری برخی از اعضای محلی ممکن است شکل پذیری کلی را افزایشدهد . به عنوان مثال دیوار برشی خود یک عضو ترد بتنی می باشد ولی ترکیب دیوار برشی با قاب خمشی وعملکردتوأم آنها منجر به کنترل تغییر مکان سازه وبهبود رفتار وشکل که برای افزایش مقاومت FRP پذیری کل سازه می گردد . یا ترکیبات کامپوزیتی چون برخی از اعضای باربر سازه ای چون تیر ، ستون ، اتصالت ، دالها و . . . بکار می روند و تحقیقات در مورد آنها در مراحل اولیه می باشد در پاره ای از اوقات شکل پذیری محلی یک عضو را کاهش می دهند لیکن شکل پذیری کلی ورفتارکل سازه رابهبود می دهند . در این سمینار ابتدا مفهوم شکل پذیری ، اهمیت آن ، انواع آن واشکالات تعریف آن مطرح شده ، سپس شکل پذیری در یک تیر بتن مسلح به صورت اجمالی تعریف شده ومتغیرهای افزایش دهنده و یا کاهنده شکل پذیری مطرح شده ، بعد از آن شکل پذیری در ستون وتأثیر بار محوری بر روی شکل پذیری ، سپس شکل پذیری در یک اتصال یا گره ودیوار و ضوابط ACI برشی به صورت خلاصه ، سپس سطوح شکل پذیری بر اساس آیین نامه و نیوزلند برای افزایش ACI اجمالی آن و در انتهای فصل ضوابط وتوصیه های آیین نامه شکل پذیری وطراحی مقاوم مقاطع مختلف بتن آرمه در برابر زلزله مطرح مگردد . در فصل بعدی نحوه محاسبه شکل پذیری تیر بتن آرمه به صورت مفصل (با ارائه مثالهای محاسباتی) بررسی می شود وتأثیر پارامترهای آرماتور فشاری ومحصور شدگی بتن در افزایش شکل پذیری بررسی شده در نهایت نحوه محاسبه شکل پذیری در ستون قاب با فرض تیر صلب در یک مثال مطرح شده ودر فصل آخر ضوابط آیین نامه بتن ایران (آبا) برای طراحی اعضای مقاوم بتن آرمه و نحوه شکل پذیر نمودن آنها مطرح می شود

واژگان کلیدی:

گسیختگی های دیوار برشی

Axial Ductility – Material Ductility

۲)شکل پذیری انحنا یا مقطع عرضی

Curvature Ductility – Cross Section Ductility

۳) شکل پذیری عضو یا چرخشی

Local Ductility – Rotation OR Member Ductility

۴) شکل پذیری سازه یا تغییر مکان

Global Ductility – Structure OR Displacement Ductility

Deformaton Ductility : 5) شکل پذیری تغییر شکل

مقدمه:

با توجه به ضرورت طراحی سازه های مقاوم دربرابر زلزله به دلیل خسارا ت سنگین وارده به سازه های بتن آرمه موجوددرطی زمین لرزه های اخیر، لزوم آشنایی با برخی از مفاهیم پایه و اولیه چون شکل پذیری که نمایانگر رفتار پلاستیک و تغییرشکل غیرارتجاعی یک عضو یا کل سازه با تغییر اندکی در مقاومت می باشد ، ضروری است.

نتیجه گیری:

منابع:

۱) شکل پذیری سازه های بتن آرمه ویژه مناطق زلزله خیز نویسنده ج.گ.مک گریگور ترجمه دکتر

علی اکبر مقصودی انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲) سازه های بلند ولف گنگ شولر ترجمه دکتر حجت ا… عادلی انتشارات دهخدا

۳)اصول مهندسی زلزله دکتر حجت ا… عادلی

۴)مهندسی زلزله مبانی وکاربرد دکترحسن مقدم انتشارات فراهنگ

۵) آنالیز وطراحی سازه های بتن آرمه دکتر امیر مسعود کی نیا انتشارات جهاد دانشگاهی واحد

صنعتی اصفهان

ترجمه مهندس مجید رضا نقیه ACI318- 6) آیین نامه سازه های بتنی ۹۵

۷ ) طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه – فصل هفتم طراحی مقاوم سازه های

ترجمه دکتر فریبرز ناطقی الهی-مهرتاش معتمدی انتشارات مؤسسه بین David Key بتن مسلح زلزله شناسی ومهندسی زلزله ۱۳۷۷

۸) The Seismic Design Handbook Farzad Naeim 2th Edition

۹) Reinforced Concrete Structures R.Park-T.Pauly –Department of Civil

Engineering University of Canter Bury , Christ church News land JOHN Wiley&

sons 1975

۱۰)Seismic Design of Reinforced concrete Structures and Masonary Buildings

Pault.t and Priestly.M.J.N – Wiley Inter Sciense 1992

٨٣

۱۱) Reinforced Concrete Mechanics and Design – MacGregor – Prientice Hall

Third Edition

۱۲) CIE525 Reinforced Concrete Structures Andrew Whittaker Section 3,4

Confined Reinforced Concretre Moment-Curvature Relationships

۱۳) Estimating the relationship between tension reinforcement and ductility of

reinforced concrete beam sections Tai-Kuang Lee Austin D.E.Pan

Enginnering Structures 17 February 2003

۱۴) Framed Structures Ductility and Seismic Response V.Gioncu 2000

۱۵) Blume,J.A – Newmark,N.m – Corning,L.H Design of Multi-Story Reinforced

Concrete Building for Earthquake Motions – ۱۹۶۱

۱۶) Furlong,R.W – Design of Concrete Frames by Assigned Limit moments ACI

Journal April 1970

۱۷) Cohn,M.z – Ghosh,S.k – The Flexural Ductility of Reinforced Concrete

Sections- University of Waterloo 1972 Publication : international Association of

Bridges & Structures Engineering

۱۸) Hogenstad,E.A Study of Combined Bending and Axial Load in Reinforced

Concrete Members University off Illinois Bulletin November 1951

سال انتشار:

چند خط متن:

مهار کردن آرماتورها : به جز حالتی که فواصل بخصوصی برای دور کردن ناحیه مفصل پلاستیک از بر ستون ، در نظر گرفته می شود ، تسلیم شدن تیر به داخل ستون نفوذ می کند . به همین دلیل طول مهاری تیر داخل ستون در گره های خارجی به اندازه نصف بعد ستونت یا ۱۰ برابر قطر میلگرد کاهش می یابد .

تنشهای پیوستگی : برای جلوگیری از عدم پیوستگی بتن وآرماتوردر داخل اتصال طبق