شناسنامه مقاله

اسم مقاله:

طراحی سازه های بتنی و فولادی

SAFE- و ۱۶ ETABS- توسط نرم افزارهای ۲۰۱۶

مولف یا نویسنده:

مسعود حسین زاده اصل

مترجم:                                                                                                       

چاپ و انتشار:

ویرایش بهار ۱۳۹۸

چکیده:

هم قادر است رفتار غشایی ( مانند کشش، فشار و برش داخل صفحه) را در محاسبات منظور نماید و هم قادر است خمش shell المان

تنها قادر است رفتار غشایی را منظور کند و نمی تواند خمش خار ج membrane خارج از صفحه را مدل نماید (تمامی رفتارها). ولی المان

از صفحه را مدل نماید. برای مثال در مدلساز ی یک دیوار حائل بتنی که تحت اثر فشار خاک به صورت خارج از صفحه خم می شود باید

استفاده نماﻳﻴد تا خمش خارج از صفحه آن منظور شود. به عنوان یک مثال دیگر اگر یک دال بتنی مربوط به یک بالکن طره را shell از

مدل نماﻳﻴد، در محل اتصال به صورت مفصلی عمل کرده و ناپایدار membrane که تنها از یک لبه خود به سازه متصل است با المان

مدل شوند. در نتیجه به صورت shell خمش خارج از صفحه تحمل نمی کند) و بنابراین بالکنها نیز باید با membrane خواهد بود (چون

مدل کنیم، مفصل نخواهد shell مدل کنیم، لبه های آن مفصلی عمل خواهد کرد و اگر membrane خلاصه میتوان گفت اگر یک سطح را

بود و لنگر منتقل می کند.

واژگان کلیدی:

طراحی سازه های بتنی و فولادی

مقدمه:

ضمن آروزی موفقیت برای تمامی مهندسین گرامی، جزوه حاضر مراحل طراحی سازه های بتنی و فولادی را به صورت تصویری تشریح

می کند. در رابطه با مطالب آن موارد زیر قابل ذکر است:

۱- جزوه بر اساس مبحث ششم، نهم و دهم (ویرایش ۹۲ ) و همچنین پیش نویس مبحث نهم (سال ۹۷ ) نگاشته شده است.

ارائه شده است. منتها تشریح کامل مفاهیم و مراجع ETABS و هم برای ۲۰۱۶ ETABS ۲- نحوه تنظیمات آﻳﻴن نامه ای هم برای ۹

ارائه شده است. ETABS آﻳﻴن نامه ای مربوط به ۲۰۱۶

www.hoseinzadeh.net ۳- از هر گونه نظر و یا انتقاد از مطالب داخل جزوه استقبال می کنم. نظرات خود را می توانید از طریق سایت

ارسال نماﻳﻴد. hoseinzadeh.m@gmail.com و hoseinzadeh.m@tabrizu.ac.ir و یا ایمیل

۴- به امید خدا جزوه با گذر زمان به روز خواهد شد. تاریخ آخرین ویرایش جزوه در بالای صفحات مشخص شده است.

۵- از اساتید و مهندسان عزیز در خواست می کنم نظرات خود را در رابطه با مطالب جزوه، به ویژه مطالبی که مورد اختلاف

مهندسین می باشد برایم ارسال نمایند تا در ویرایش های بعدی اصلاح کنم و یا توضیحات تکمیلی اضافه کنم. بسیاری از

مطالب جزوه حاصل همفکری با مهندسین گرامی از نقاط مختلف کشور می باشد که جا دارد از همگی تشکر نمایم.