اولين كنفرانس ملي بتن سبك

اولين كنفرانس ملي بتن سبك بهمن ماه 90 در محل دانشكده فني دانشگاه تهران توسط انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي گردد.

betonsabok-90-s

بررسي وضعيت بتن سبك در ايران و جهان و گردهمايي متخصصين و دست اندركاران صنعت و دانشگاه به منظور بيان ويژگي ها  نحوه كاربرد بتن سبك در ايران از مهمترين اهداف اين كنفرانس مهم ملي است.

موضوعات اين كنفرانس عبارتنداز:

-         مصالح (سبكدانه هاي طبيعي و منابع آن، سبكدانه هاي مصنوعي و روش هاي توليد، مواد شيميايي كف ساز و ساير افرودني هاي منبسط كننده)

-         تكنولوژي بتن و فرآورده هاي بتني سبك(بتن سبكدانه سازه اي، بتن سبك غيرسازه اي، بتن سبك بدون ريز دانه، بتن متخلخل و بتن گازي، پايايي بتن، روش هاي طرح مخلوط)

-         سازه و زلزله(مشخصات مكانيكي بتن سبك، رفتار سازه اي و لرزه اي، آئين نامه هاي طراحي و مقررات ملي، سبك سازي، سقف هاي سبك، ترميم و بهسازي سازه ها، ‌تجربيات اجرايي و روش هاي توليد، سازه هاي پيش ساخته سبك)

-         سايرعناوين وابسته (فيزيك ساختمان،‌ عايق سازي حرارتي، عايق صوتي و خاصيت جذب صوتي، معماري پايدار، تحليل اقتصادي كاربرد بتن سبك)

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.iwcc.ir مراجعه نموده يا با شماره هاي 66498090 - 61112236 و 66400480 تماس حاصل نماييد.