اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار

اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار در تاریخ 8 اسفند ماه 1392 در تهران برگزار خواهد شد.

تاریخ‌های مهم:

 • مهلت ارسال چکیده: 1392/10/10
 • مهلت ارسال اصل مقاله: 1392/10/10
 • اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1392/10/20
 • مهلت ثبت نام: 1392/11/10

محورهاي همايش:

 • محورهاي جغرافيايي
  • - جغرافيا ، آمايش سرزمين
  • - جغرافيا و فضاي سبز شهري
  • - جغرافيا ومديريت بحران
  • - جغرافيا و محيط زيست
  • - جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي
  • - جغرافيا،اقليم شناسي وكاربردها
  • - جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا
  • - جغرافيا ومشكلات امروزي شهرها
  • - اقليم ،معماري و بهينه سازي مصرف
  • - كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و دور سنجي
  • - فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي
  • - جغرافيا و برنامه ريزي شهري
  • - مكان يابي تاسيسات وتجهيزات شهري
  • - جغرافيا و حمل ونقل پايدار
  • - كاربري اراضي درشهرها و روستاها
  • - كاربرد اقليم شناسي در حمل ونقل هوايي
  • - جغرافيا، مدلهاي كمي وتحليل هاي آماري
  • - جغرافيا وتوسعه پايدار شهري و روستايي
  • - جغرافيا و گردشگري كليه محورها
  • - و ساير ايده هاي نوين در زمينه علوم جغرافيايي
 • شهرسازي وتوسعه شهري پايدار
  • - بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
  • - معماري ، شهرسازي و توسعه پايدار
  • - محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
  • - تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
  • - كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
  • - سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
  • - ناپايداري شهر و عوامل موثر
  • - شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
  • - شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
  • - توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
  • - شهرهاي جديد و توسعه پايدار
  • - بافت هاي تاريخي
  • - مديريت وبرنامه ريزي شهري
  • - مشاركت شهروندان،حقوق شهري وفرهنگ سازي شهروندي
  • - بهسازي و نوسازي شهري
  • معماري و توسعه پايدار
  • - معماري،زيبايي شناسي وهويت شهري
  • - روشها ، فناوريها و انرژي هاي نو در در معماري
  • - معماري ومحيط زيست
  • - معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
  • - المان هاي شهري
  • - معماري و نانو
  • - بهينه سازي مصرف در ساختمان ها
  • - برنامه ريزي منطقه اي و شهري
  • - طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني
  • - معماري وهويت
  • - معماري سنتي واسلامي
  • - گردشگري ومعماري
 • محورهاي حمل ونقل
  • - چالش هاي حمل ونقل عمومي در ايران
  • - كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي حمل ونقل
  • - سيستم هاي هوشمند مديريت ترافيك وحمل ونقل
  • - شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري
  • - جايگاه فرودگاه وحمل ونقل هوايي در توسعه پايدار
  • - مكان يابي وامكان سنجي ايجاد سيستم هاي حمل ونقل عمومي
  • - ارزيابي چالش هاي حمل ونقل جاده اي سازگار با زيست بوم درايران
  • - حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
  • - ايمني حمل و نقل ومخاطرات اقليمي
  • - آموزش و فرهنگ‌سازي براي رفتار درست حمل‌ونقلي
  • - مديريت حمل‌ونقل از ديد گردشگري
  • - حمل ونقل هوايي ،تحريم وراهبردها
  • - كاربرد GISدرمديريت حمل ونقل
  • - نقش عوامل جغرافيايي در برنامه ريزي حمل ونقل
 • محيط زيست ومنابع طبيعي
  • - محيط زيست و انواع آلودگي ها
  • - مديريت محيط زيست و توسعه پايدار
  • - برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
  • - جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
  • - كشاورزي ومحيط زيست پايدار
  • - شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
  • - كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
  • - روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
  • - فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
  • - توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
  • - اكولوژي شهري وشهر سبز
  • - كاربردGIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
  • - تغيير اقليم ومحيط زيست
  • - حيات وحش ومحيط زيست پايدار
  • - نقش سازمانهاي مردم نهاد(NGO)در حفاظت از محيط زيست
  • - گردشگري ومحيط زيست
  • - مكانيسم هاي توسعه پايدار
 • مديريت وبرنامه ريزي شهري
  • - مديريت پروژه هاي شهري
  • - گردشگري شهري
  • - حقوق شهري
  • - فرهنگ شهر نشيني
  • - شهروند و حقوق شهروندي
  • - نماهاي شهري
  • - تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
  • - برنامه ريزي كالبدي شهري
  • - نقش شهرداري ها در توسعه شهري

برای اطلاعات بیشتر: