همايش ملي معماري و شهرسازي انسان گرا

همايش ملي معماري و شهرسازي انسان گرا یه همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در تاریخ 9 آذر 1392 در شهر قزوین برگزار خواهد شد.

تاریخ‌های مهم:

 • مهلت ارسال چکیده: 1392/8/1
 • مهلت ارسال اصل مقاله: 1392/8/1
 • اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1392/8/20
 • مهلت ثبت نام: 1392/8/1

اهداف همايش:

 • - شناخت نحوه تعامل انسان و محيط كالبدي
 • - شناخت نيازها و ظرفيت هاي انساني در دستيابي به توسعه پايدار معماري و شهرسازي
 • - ايده پردازي و ارائه ي نظريه هاي جديد در معماري و شهرسازي
 • - شناخت راهكارهاي توسعه و گسترش شهرهاي انسان محور

محورهاي همايش:

 • انسان، معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي
  • - چالش هاي پيش روي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي  در دوران كنوني
  • - ساختمان ها و المان هاي شهري و هويت ايراني- اسلامي
  • - ارزش هاي انساني اسلام در شهرسازي و معماري ايران
  • - الگوهاي ايراني – اسلامي نوين
 • ابعاد انساني معماري و شهرسازي پايدار
  • - كاربرد فنآوري هاي نوين در رسيدن به معماري و شهرسازي پايدار
  • - نيازهاي انساني و معماري و شهرسازي پايدار
  • - راهكارهاي رسيدن به پايداري اجتماعي به واسطه معماري و شهرسازي
  • - گردشگري و توسعه پايدار شهر قزوين
 • انسان، فرهنگ، معماري و شهرسازي
  • - آسيب شناسي فرهنگ ايراني در رابطه با محيط كالبدي
  • - تاثير عناصر كالبدي محيط بر فرهنگ
  • - راهكارهاي ارتقاي فرهنگ به وسيله معماري و شهرسازي
  • - بازتعريف روشهاي طراحي معماري بر اساس سبك زندگي
 • مديريت در معماري و شهرسازي
  • - اصول و معيارهاي مديريت در معماري و شهرسازي انسانگرا
  • - راهكارهاي افزايش رضايت شهروندان از مديريت شهري
 • روان شناسي در معماري و شهرسازي
  • - تاثير محيط كالبدي بر رفتار انسان ها
  • - راهكارهاي ارتقاي سلامت روان به وسيله معماري و شهرسازي
  • - ارتقاي حس امنيت به وسيله طراحي شهري
  • - الگوهاي طراحي انسان محور

اطلاعات بیشتر: