فراخوان ارسال مقالات ششمين كنفرانس ملي بتن ايران

تهران 15 مهرماه 1393

موضوع مقاله ها:

 • -  تحليل و طراحي سازه هاي بتني – کدA
 • - تعمير و تقويت و بهسازي سازه هاي بتني -کد B
 • -  تکنولوژي بتن- کد C
 • - دوام و پايائي بتن و سازه هاي بتني -کد D
 • - افزودني هاي بتن و مواد كمكي مرتبط با بتن و سازه هاي بتني – كدE
 • - اجراي سازه هاي بتني (انبوه سازي, صنعتي سازي, پيش ساختگي ،ساخت بتن, حمل و ريختن،تراکم ,عمل آوري و بتن آماده) –کدF
 • - بتن و محيط زيست (توسعه پايدار) -کدG
 • - مديريت اجراي سازه هاي بتني و مديريت دانش (مستند سازي ) و آموزش مهندسي در زمينه بتن و سازه هاي بتني- کد  H

 زمان بندي:

 • ارسال چکيده مقاله ها- حداکثر تا تاريخ  31/2/1393
 • اعلام داوري چکيده مقاله ها- حداکثر تا تاريخ  15/3/1393
 • ارسال مقاله کامل- حداکثر تا تاريخ  31/4/1393
 • اعلام داوري اوليه مقاله کامل- حداکثر تا تاريخ  14/5/1393
 • رفع اشکالات مقاله کامل- حداکثر تا تاريخ  4/6/1393
 • اعلام داوري نهائي- حداکثر تا تاريخ  18/6/1393

شرايط و هزينه ثبت نام:

 • شرکت در کنفرانس ملي بتن براي اعضاء حقوقي ، حقيقي ودانشجويي ( بدون بدهي حق عضويت ساليانه) رايگان مي باشد اما ثبت نام الزامي است.
 • - هزينه ثبت نام شركت دركنفرانس براي غير عضو (با مقاله)                     000/000/1 ريال
 • - هزينه ثبت نام شركت در كنفرانس براي دانشجويان غير عضو (بامقاله يا بدون مقاله ) /000/500 ريال
 • - هرينه ثبت نام براي شركت در كنفرانس براي غير عضو ( بدون مقاله )           000/500/1 ريال
 • - هزينه ثبت نام قبل از تاريخ 31/6/1393 به ترتيب /000/800 ،/000/400 و 000/200/1 ريال مي باشد

تبصره: مبالغ فوق فقط براي حضور در روز كنفرانس مي باشد.

از هر نفر حداکثر 6 مقاله بعنوان نفر اول و در مجموع 10 مقاله پذيرفته خواهد شد

پذيرفته شدگان مي توانند اصل مقاله هاي خود را طبق زمان بندي فوق با فرمت Word2007 و يا PDF و با توجه به راهنماي صفحه آرائي با ذکر کد موضوع مقاله ها پس از مراجعه به پايگاه اينترنتي انجمن بتن ايران www.ici.ir به پست الکترونيکي آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید ارسال نمايند.

 • زمان برگزاري ششمين كنفرانس ملي بتن: 15 مهرماه سال 1393
 • محل برگزاري ششمين كنفرانس ملي بتن: تهران- بزرگراه شيخ فضل الله نوري، بين شهرك قدس و پاس فرهنگيان، مركز تحقيقات راه، مسكن وشهرسازي