kellar. kellar. ayeenname.

مقایسه روشهای مختلف بهسازی لرزه ای ساختمانهای اسکلت بتنی و مطالعه موردی

سیده سودابه کاولی، کارشناس ارشد عمران- سازه، دانشگاه علم و صنعت
نسرین بخشایش اقبالی، کارشناس ارشد عمران- زلزله، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت مهندسین مشاور آباد

چكيده:

در کشور ما تعداد زیادی ساختمانهای قدیمی وجود دارند که اغلب میان مرتبه و کوتاه مرتبه بوده و دارای کاربری اداری و آموزشی و ... می باشند. لذا همچنان توجه به روش های مرسوم و معمول مقاوم سازی مورد نظر قرار گرفته است. در این مقاله بهسازی لرزه ای یک ساختمان قاب خمشی بتنی 4 طبقه با کاربری آموزشی مطالعه شده است. براساس مطالعات آسیب پذیری، این ساختمان دارای ضعف های عملکردی در سطح خطر 1 ارزیابی شده است.4 گزینه برای بهسازی این ساختمان انتخاب و در زمینه های مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند.گزینه اول استفاده از دیوار برشی بتنی و تقویت اعضا با ژاکت بتنی، گزینه دوم استفاده از مهاربند فولادی و تقویت اعضا با ژاکت بتنی، گزینه سوم استفاده از دیوار برشی و تقویت اعضا با FRP وگزینه چهارم تسلیح میانقابهای موجود ساختمان می باشند.این گزینه ها از نظر مسایل اجرایی و فنی مقایسه شده و مزایا و معایب هر یک تشریح شده است. مطالعات بهسازی بر طبق دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود انجام شده است.

واژگان كليدي:مقاوم سازی، ساختمانهای آموزشی، دستورالعمل بهسازی لرزه ای، ساختمان های بتنی

 مشاهده مقاله‌ي كامل