kellar. kellar. ayeenname.

سیستم اجرایی جدید سقفهای مجوف (دال با پشت بند)

سعید ضاربی مقدم، معاونت فنی شرکت پیمان قله ساز

چكيده:

با توجه به روند افزایش ساخت و ساز در کشور و نبود جایگزینی مطمئن در ساخت روشهای سنتی مسکن که موجب بالا بودن هزینه ساخت و نیروی انسانی، زمان و اجرای ناصحیح می شود. باعث ایجاد مشکلات فراوانی در بخش مسکن شده است. از طرفی چون روش های سنتی جوابگوی نیاز امروز مسکن را نمی دهد مقولةی صنعتی سازی و روش ساخت صنعتی مسکن بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. روش های ساخت صنعتی ساختمان موجب استفاده بهینه از مصالح، نیروی انسانی و زمان اجرا می گردد که متعاقب آن سریع سازی- ایمن سازی – سبک سازی حاصل می گردد.یکی از این نوع سیستم های اجرایی که به عنوان فناوری نوین و صنعتی سازی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به ثبت رسیده سیستم اجرایی نوین سقفهای دال با پشت بند می باشد. این نوع سقف دارای آئین نامه ها و استانداردهای طراحی و ساخت معتبر داخلی و بین المللی می باشد. نشریه 92-84 آئین نامه بتن ایران آبا، طراحی و ساخت سازه های بتنی، مقررات ملی ساختمان مبحث 9 آئین نامه.ACI 318 اجزای این نوع سقف عبارتند از میلگردهای کششی و میلگردهای عرضی و حرارتی می باشد. این سقف در مقایسه با سقف تیرچه یونولیت از امتیازاتی همچون حذف بلوک (یونولیت). کاهش فولاد مصرفی افزایش سرعت، کاهش بتن مصرفی و افزایش کیفیت و ایمنی برخوردار می باشد.

واژگان كليدي:سقف دال با پشت بند ، صنعتی سازی

 مشاهده مقاله‌ي كامل