kellar. kellar. ayeenname.

بررسی اثر طول مهاری میلگردهای تقویتی NSM بر ظرفیت خمشی ستونهای بتنی

مهدی اسفندی سرافراز، شرکت مهندسی کامپوزیت سازه مقاوم

چكيده:

استفاده از میلگردهای FRP (NSM) یک روش جدید و مناسب جهت تقویت سازه های بتنی است. در این روش تعدادی شیار بر روی سطح بتن ایجاد شده و این میلگردها در داخل شیارها قرار می گیرند. تحقیقات زیادی در خصوص تقویت خمشی و برشی تیرهای بتنی با استفاده از این اجزا انجام شده است ولی در خصوص تقویت ستونهای بتنی تحقیقات چندانی صورت نگرفته و سولات زیادی مطرح است. یکی از مهمترین پارامترها در استفاده از میلگردهای NSM در تقویت سازه ها، نحوه مهار انتهای این اجزا در داخل بتن جهت انتقال کامل نیروهای وارده از بتن به این میلگردها می باشد. در این تحقیق میزان طول مهاری مورد نیاز برای میلگردهای NSM جهت افزایش ظرفیت خمشی ستونهای بتنی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این کار سه نمونه ستون بتنی در آزمایشگاه تحت بارگذاری محوری و جانبی قرار گرفته و تاثیر مهار میلگردهای NSM در میزان افزایش ظرفیت خمشی و میزان استهلاک انرژی بررسی گردیده است. همچنین با مدلسازی عددی، حداقل طول مهاری مورد نیاز جهت استفاده از حداکثر ظرفیت میلگردهای NSM تعیین گردیده است.

واژگان كليدي:مقاوم سازی، ستون بتن مسلح، طول مهاری، NSM

 مشاهده مقاله‌ي كامل