kellar. kellar. ayeenname.

گذرگاه عمده ایران از هخامنشی تا به امروز و چرایی وجود تعدد مسیرها

(Major road in Iran from Hakhamaneshi up to now, and reasons for existence of multiple roads)

مریم قنبری زکی، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران مرکز
نگار جوان، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران مرکز

چكيده:

ایران سرزمین بلند خاورمیانه است و در قلب منطقه ای قرار دارد که خود از دیر باز مقصد جهانگردان بوده است. اولین چیزی که برای گذر از این کهن بوم به ذهن می رسد عبور از جاده های پر پیچ و خم است. امپراتوران ایران باستان برای تامین نیروی مرکزی و گسترش آن به ایجاد و نگهداری ارتباط سریع بین مرز های مختلف سرزمین خود نیاز فراوان داشتند. از آن گذشته، مکانیزه شدن ارتش که با اسب جا به جا می شدند نیز موجب گشت که نیاز بیشتری نسبت به ساختن راه هایی که برای این کار مناسب باشند حس شود. بنابراین ارتباط زمینی و دریایی که بوسیله راه های زمینی و دریایی انجام می شده می توانست در امپراتوری های نیرومند و متمرکزی چون امپراتوری های بزرگ باستان تحقق می پذیرد.

واژگان كليدي:جاده ابریشم، شاهراه، داد و ستد، جغرافیا، گذرگاه، ایران باستان

 مشاهده مقاله‌ي كامل