kellar. kellar. ayeenname.

تاثیر طول تیر پیوند و ارتفاع سازه بر سختی و شکل پذیری مهاربندهای برون محور

وحید اسکندری، کارشناس ارشد عمران سازه، اداره آموزش پرورش شهرستان دورود موسی هداوند، کارشناس ارشد عمران سازه، اداره آموزش پرورش شهرستان دورود

چكيده:

عملکرد غیرارتجاعی سازه¬های ساختمانی را در برابر زلزله¬های قوی پارامترهایی نظیر ضریب شکل پذیری و ضریب مقاومت افزون در بر می¬گیرد. با تکیه بر این موضوع بسیاری از طراحی¬های لرزه¬ای را با کاهش نیرو انجام می¬دهند. در این مقاله سعی شده است با رعایت کامل ضوابط آیین نامه های 2800 زلزله و مبحث دهم مقررات ملی و با استفاده از مدل و مبانی تعریف شده در دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان ها (نشریه 360)، به بررسی شکل پذیری و سختی موثرسیستم مهاربندی برون محور، و میزان تاثیر آنها بر ضریب رفتار قاب های مهاربندی برون محور در سه حالت تیر پیوند با عملکردهای برشی، برشی- خمشی وخمشی پرداخته شود. ضریب کاهش شکل¬پذیری، ضریب کاهش مقاومت افزون، ضریب رفتار به¬دست آمده نشان می¬دهند که طول تیر پیوند و تعداد طبقات بیشترین تاثیر را بر روی ضریب شکل پذیری و سختی در نتیجه ضریب رفتار داشته اند که با افزایش طول تیر پیوند و تعداد طبقات، مقدار شکل پذیری، سختی موثر و ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری کاهش می یابند.آیین نامه¬ها برای ضریب رفتار مهاربندهای برون محور مقدار ثابتی در نظر گرفته اند. در این مقاله برای قاب¬های با طول تیر پیوند و ارتفاع متفاوت نتایج متفاوتی برای ضریب رفتار به دست آمد است. هچنین نتایج نشان داده که، مقدار ضریب رفتار ارائه شده برای سیستم مهاربندی برون محور در آیین¬نامه¬های لرزه¬ای نیاز به باز بینی و اصلاح دارد. همچنین تعیین زمان تناوب سازه¬های مهاربندی شده برون محور بر اساس ظواهر و صرفا ارتفاع مناسب نمی¬باشد و عاملی مانند طول تیر پیوند نیز موثر است.که با افزایش طول تیر پیوند زمان تناوب افزایش می یابد که این امر باعث کاهش سختی در سازه می شود

واژگان كليدي:ضریب شکل¬پذیری، سختی موثر، ضریب رفتار، قاب¬های برون محور هشتی باز، تیر پیوند

 مشاهده مقاله‌ي كامل