kellar. kellar. ayeenname.

بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای مهاربند واگرا مجهز به میراگر پنل-برشی، XADAS، RADASوTADAS از دیدگاه جذب انرژی، شکل-پذیری و جابجایی

مهدی کماسی، استادیار گروه عمران دانشگاه آیت الله بروجردی(ره) محمدرضا شریفی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

چكيده:

در سال هاي اخير تلاش هاي جدي به منظور توسعه مفهوم اتلاف انرژي به عنوان يك تكنولوژي كاربردي جهت مقابله با زلزله صورت گرفته است .اساس روش هاي تحليل و طراحي امروزي بر مبنای مقاومت در برابر بارهاي جانبي استوار مي باشد. از این رو مهندس طراح بايستي توجه خود را بر مديريت انرژي ورودي به سازه در اثر زمين لرزه متمركز نمايد. سيستم هاي غير فعال اتلاف انرژي كه ميراگرهای فلزي پنل برشی، XADAS، RADAS، TADAS از انواع اين سيستم ها می باشد امروزه مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند. در این مقاله به بررسی و مقایسه میزان شکل پذیری، جذب انرژی در مدل سیستم دوگانه قاب خمشی به همراه مهاربند واگرا (EBF) مجهز به میراگرهای پنل برشی، XADAS، RADAS و TADASکه به عنوان تیر پیوند قائم می باشند، پرداخته شده است. به منظور مدل سازی و بررسی رفتار لرزه ای، از نرم افزار آباکوس استفاده شده است که نتایج تحلیل منحنی هیسترتیک و همچنین مقادیر شکل پذیری و جابجایی بوجود آمده بیان گر آن است که میراگر پنل برشی میزان جذب انرژی بهتری نسبت به میراگرهای مورد مطالعه دارد. همچنین از جنبه ضریب شکل پذیری قاب با میراگر پنل برشی کمی کمتر از سه میراگر دیگر بوده است و از نظر میزان جابجایی ماکزیمم قاب با میراگر پنل برشی دارای بیشترین مقدار جابجایی می باشد

واژگان كليدي:میراگر، پنل برشی، XADAS، RADAS، TADAS، رفتار لرزه ای، نرم افزار آباکوس

 مشاهده مقاله‌ي كامل