kellar. kellar. ayeenname.

پیش بینی و بررسی نشست ناشی از حفاری تونل با روش عددی و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده

حسين مير محرابي، دانشجوي دکتري زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسي مشهد، hosseinmirmehrabi@gmail.com محمدعلی معروف، دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه فردوسی، m_alimaroof@yahoo.com

چكيده:

یکی از روش های پیش بینی نشست زمین در پروژه های تونل سازی، استفاده از روش های عددی می باشد. با اندازه گیری میزان نشست با ابزار دقیق و تحلیل برگشتی داده های رفتارسنجی، می توان علاوه بر تخمین وضعیت نشست زمین و سازه های اطراف، با تعیین قریب به یقین پارامترهای ژئوتکنیکی خاک و سازه در طراحی مقاطع پیش رو و طراحی های آینده از آن بهره جست. در این مطالعه سعی گردیده است با استفاده از تحلیل برگشتی نشست های اندازه گیری شده ناشی از حفر تونل خط 2 قطار شهری مشهد تدقیق گردد. برای این امر از نرم افزار اجزای محدود (plaxis) استفاده شده است. با استفاده از نتایج این کوشش، امکان پیش بینی دقیق تر نشست در مقاطع پیش روی تونل مکانیزه خط 2 قطار شهری مشهد فراهم گردیده است.

واژگان كليدي:تحلیل برگشتی- پیش بینی نشست- تونل مکانیزه- EPB

 مشاهده مقاله‌ي كامل