kellar. kellar. ayeenname.

مدیریت پسماندهای ساختمانی و بازیافت از بتن و سنگدانه ها

نورعلی درخشانی، دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات مازندران،NourAli.Derakhshani@gmail.com محمود حسن¬پور، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، Hassanpour.mahmood@gmail.com محمدعلی سیاری¬نژاد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، Sayarinejad@gmail.com

چكيده:

صنعت ساخت و ساز یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع و تولید کننده ضایعات در جهان می باشد. یکی از معضلات عمده در مدیریت شهری که اکنون اغلب شهرها و به ویژه کلان شهرها با آن روبرو هستند مدیریت ضایعات ساختمانی ناشی از ساخت و ساز و تخریب ساختمان ها و فعالیت های عمرانی درون شهرها می باشد عوامل بسیاری بر تولید و نوع ضایعات ساختمانی تاثیر گذار هستند که از آن جمله می توان به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم، فصول سال، شرایط آب و هوایی، افزایش جمعیت، بافت شهر، رشد و توسعه شهر و مصالح ساختمانی محلی اشاره نمود. صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل و دفع ضایعات ساختمانی، استفاده مجدد از منابع تجدید ناپذیر، حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی خاک، کاهش نیاز به زمین و دفع، ایجاد اشتغال، توسعه صنایع بازیافت برخی از مزایای بازیافت پسماندهای ساختمانی می باشد. در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت صنعت ساختمان، اثر جایگزینی سنگدانه های بازیافتی از ضایعات ساختمانی به عنوان یکی از کم هزینه ترین راه های بازیافت بررسی می گردد

واژگان كليدي:بازیافت، مدیریت پسماند، بتن، سنگدانه

 مشاهده مقاله‌ي كامل