kellar. kellar. ayeenname.

اکتشاف لایه های اشباع آب زیرسطحی با استفاده از داده های ژئوالکتریک و IP در مناطق شهری

محمدفهیم آویش، دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان- avish.mf@gmail.com غلامرضا کمالی، دانشیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان- kamali@uk.ac.ir

چكيده:

بررسی آب های زیرسطحی در محل احداث سازه های مهندسی، یکی از مهم ترین عواملی است که باید در مهندسی عمران و ژئوتکنیک به آن توجه کرد. یکی از روش های نوین در مطالعه آن ها، استفاده از روش های ژئوالکتریک است. روش های ژئوالكتریك جزء گروه های اصلی مطالعات ژئوفیزیكی به حساب آمده و با به كارگیری اصول الكتریكی، به برداشت زمین شناسی ساختارهای پنهان، اكتشاف ذخایر معدنی، تعیین وضعیت آب های زیرسطحی و زیرزمینی و حل تنوعی از مسائل مهندسی و زیست محیطی می پردازد. در این مطالعه با استفاده از داده های برداشت های دوقطبی- دوقطبی و شلومبرژه و نرم افزارهای Surfer v12 و IPI2win به بررسی مقاومت لایه های زیرین برای تشخیص تعداد لایه های آبدار و عمق آن ها در بخش دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان پرداخته شد. با استفاده از نقشه تهیه شده از داده های ژئوالکتریک و شارژبلیته، مشخص شد که در عمق 5/8 متری از سطح زمین یک لایه آبدار زیرسطحی که شروع زون اشباع است وجود دارد. در ادامه با حفر چاهی در بخش مورد نظر، نتایج مطالعه تایید شد. بنابراین استفاده از این روش ها با توجه به صرف زمان و هزینه کم برای چنین کاربردهایی مقرون به صرفه خواهد بود

واژگان كليدي:آب های زیرسطحی، سطح اشباع، روش های ژئوالکتریک، IP، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مشاهده مقاله‌ي كامل