همایش و نمایشگاه سد و تونل

آخرین شماره عمران و مقاوم سازی

دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران در تاریخ 24 الی 26 مهر ماه سال 1391 در دانشگاه تهران برگزار گردیده است. دراین همایش تعداد 70 مقاله ارائه شده است. مقالات حاضر به واسطه مساعدت و همکاری صمیمانه دست اندرکاران این همایش در اختیار شما قرار گرفته است.


طبقه بندي مقالات
1- سد سازه ای و غیرسازه ای
2- تونل ، حفاری مکانیزه
3- تونل ، تونل سازی شهری
4- مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
5- نظام فنی - اجرایی
6- فهرست تمام مقالات