شناسنامه مقاله

اسم مقاله:

تبیین جایگاه مقاوم سازی در سازه‌های زیرزمینی امن در برابر تهدیدات

Explanation of positionretrofitting in the safe underground structures against threat

مولف یا نویسنده:

مهدی بیطرفان ۱،شاهین لعل عارفی۲

مترجم:                                                                                                       

چاپ و انتشار:

چکیده:

با نگرش به تاریخ پنج هزار ساله‌ی تمدن بشری که فقط ۲۹۲ سال آن بدون جنگ بوده است و تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد روش دشمن بر پایه تهاجم شدید هوایی در یک ماه اول است، بنابراین حفاظت از زیر ساخت های حیاتی و دستاورد های کشور که با صرف هزینه‌های بسیار ساخته شده‌اند، امری ضروری می‌باشد. برای کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و سازه‌های پر اهمیت راهبردی و عملیاتی در برابر سلاح‌های دشمن، معمولاً آن‌ها را به عمق مناسبی از زمین منتقل می‌نمایند. اما با پیشرفت روز به روز سلاح‌های دشمن و امکان نفوذ این سلاح‌ها تا عمق ۶۰ متری، نیاز است که سازه‌های زیرزمینی ساخته شده در عمق کمتر از این مقدار، که از اهمیت حیاتی و حساسی برخوردارند، ممکن است توسط این سلاح‌ها مورد حمله قرار گیرند.بنابراین یکی از بهترین راهکارها برای حل این مشکل، مقاوم سازی این سازه‌ها در برابر تهدیدات دشمنمی‌باشد. برای این امر روش‌های مختلف مقاوم سازی وجود دارد که به دو دسته اصلی سازه جدا از عامل مقاوم کننده و عامل مقاوم کننده در بطن سازه تقسیم می‌گردند. سازه جدا از عامل مقاوم کننده شامل استفاده از دال‌های انفجاری، استفاده از مواد کامپوزیتی منفجر شونده، ایجاد حفره‌هاییبه عنوان تله انفجاری، استفاده از بخار پلاسمامی‌باشد و عامل مقاوم کننده در بطن سازه نیز شامل استفاده از موج گیر ها و خم، استفاده از میراگر ها، استفاده از الیاف‌های پلیمری، مصالح پلی استایرنمی‌باشد.که در این مقاله سعی شده است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و تحلیل محتوایی آن‌هاجایگاه روش‌های مقاوم سازی در سازه‌های زیر زمینیتبیین گردد.بدین صورت که ابتدا تهدیدات مربوط به سازه‌های زیرزمینی امن بررسی گردیده و سناریو های محتمل استخراج شده و در ادامه روش‌های مقاوم سازی برای این سازه‌ها بیان گردیده وسپس به  مزایا و معایب هر یک از اشاره شده است.در نهایت در این تحقیق به این نتیجه رسیده شد که دو روش سازه جدا از عامل مقاوم کننده و عامل مقاوم کننده در بطن سازه مکمل یکدیگر می‌باشند.بدیهی است که استفاده از روش‌هایی که اجازه نزدیک شدن موشک به فضای زیرزمینی را نمی‌دهد یعنی همان روش مقاوم سازی سازه جدا از عامل مقاوم کنندهتأثیر بیشتری بر کاهش امواج انفجار دارد. با این حال نیز ممکن است درصدی از امواج انفجار به سازه زیرزمینی برسد که بدین منظور می‌تواناز روش‌هایعامل مقاوم کننده در بطن سازه برای مستهلک نمودن این امواج استفاده نمود.

By looking to the 5 thousand years history of human civilization who had have just 292 without war and  also the recent two decades , show the method of enemy is basically on the fly attracting at the first month. So protecting vital Infrastructure which had been built by huge amount of money is very important. For decreasing the damage of Infrastructure and significant workable structures under the equipments of the enemy, we usually transfer them under the sufficient depth of the floor. But, day to days development of enemies equipments and their possible achievement to 60 meters depth, the underground  structures which are very important and vital for us and the depth of them is less than 60 meters is under the possible attracts. One of the best ways to solve this problem is retrofitting these structures. For these aims, we have different ways to retrofit the structures which divided to two majors, one of them is the structure without the resistance factor and the other one is with the resistance factor in the structure. Structure without the resistance factor contains using the blast slabs ,the blasting composite materials, using some holes for blasting trick, using plasma vapor and the resistance factor in the structures contains using wave controllers and bending ,using dampers ,using some polymers fibers and polystyrene materials.

In this paper we tried by using some library and digital sources and analyze the content of them we show the retrofit of the underground structures.

 First we consider the attraction of the safe underground structures and the possible sonorous and after that the methods of retrofits for these structures and discussed the advantages and disadvantages of them.

At the end of this study we achieved this conclusion for these methods of resistance factor in the structures can help together .it is obvious that the methods which don’t let the rackets to underground areas means the method of retrofits of structures which have the great impact on decreasing the waves of the blasting.

In this way, it is possible that some percents of the blast wave receive to the underground structures and in this case we can use some active resistance factors in the structures to damp these waves.

واژگان کلیدی:

مقاوم سازی ، سازه امن زیر زمینی، تهدیدات، پدافند غیرعامل‌.

Retrofitting,Secureundergroundstructures, Threat, Passive defence

مقدمه:

با توجه به پیشرفت‌هایسلاح‌های دشمن، و اهمیت عملکرد های حیاتی و راهبردی نظیر مراکز داده، مراکز مخابراتی، مراکز صنعتی با اهمیت، مراکز کنترل و فرماندهی، پناهگاه‌های ویژه و … در ایجاد امنیت و پایداری ملی در زمان جنگ، ایجاد سازه‌های زیرزمینی برای این عملکردها امری اجتناب ناپذیر است. در طراحی سازه‌های این مراکز زیرزمینی معمولاً تهدیدی را به عنوان تهدید مبنا در نظر می‌گیرند و بارگذاری آن‌ها را بر اساس این تهدید انجام می‌دهند. حال ممکن است با تغییر سیستم سلاح‌های دشمن و افزایش قدرت نفوذ و تخریب این سلاح‌ها دیگر سازه طراحی شده با تهدید مبنای گذشته مقاومت کافی را نداشته باشد برای این امر می‌توان از مقاوم سازی به عنوان گزینه‌ای مناسب برای افزایش مقاومت و پایداری سازه استفاده نمود.

در این تحقیق در بخش اول روش‌های مقاوم سازی سازه‌های امن زیرزمینی بیان می‌گردد و در بخش دوم به بررسی عوامل تأثیر گذار بر انتخاب روش‌های مقاوم سازی در سازه‌های امن زیرزمینی پرداخته می‌شود.

فهرست:

نتیجه گیری:

در یک سازه زیرزمینی می‌توان از چندین روش مقاوم سازی ذکر شده استفاده کرد، بصورتیکه این روش‌هامکمل یکدیگر می‌باشند.بدیهی است که استفاده از روش‌هایی که اجازه نزدیک شدن موشک به فضای زیرزمینی را نمی‌دهد یعنی همان روش مقاوم سازی سازه جدا از عامل مقاوم کنندهتأثیر بیشتری بر کاهش امواج انفجار دارد. با این حال نیز ممکن است درصدی از امواج انفجار به سازه زیرزمینی برسد که بدین منظور می‌تواناز روش‌هایعامل مقاوم کننده در بطن سازه برای مستهلک نمودن این امواج استفاده نمود.

منابع:

[۱]   نشریه شماره ۵۲۴، “راهنمایروش‌ها و شیوههایبهسازیلرزهایساختمان‌هایموجودوجزئیاتاجرایی،” معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،۱۳۸۹.

[۲]   منبع تعریف پدافند غیر عامل ، مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ۱۳۸۶.

[۳]   پدافند غیرعامل، پیش نویس مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،۱۳۸۸.

[۴]  پیمان ، صفا .، ” استحکامات و سازه‌های امن “، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۱۳۸۶.

[۵]  اکبری، علی، “آشنایی باCC&D(3) “، قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)، نشریه شماره ۱۶، ۱۳۸۷.

[۶]  دهقانی اشکذری، قاسم، “بررسی سیستم‌های مستهلک کننده انرژی بارهای انفجار”، پایان نامه برای سربازی نخبگان، ۱۳۹۰.

[۷]  نادری،یاسر،”بررسی کاربرد پلی استایرن ها منبسط شده بر سازه‌های زیرزمینی مقاوم در برابر انفجار”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی ارومیه،۱۳۸۸.

[۸]  هویدافر، بهروز،”مبانی نظری ورودی و خروجی پناهگاه‌ها با دیدگاه

پدافند غیر عامل”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد،۱۳۸۶.

[۹]  هاشمی فشارکی ، سید جواد،”آشنایی با پدافند غیر عامل”،جزوه درسی

دانشگاه مالک اشتر ، ۱۳۸۷.

 [۱۰]  بیطرفان، مهدی، “طراحی و مستند سازی ورودی‌ها و اجزای مربوطه در فضا های امن”، پایان نامه‌ی کسر خدمت، ۱۳۹۰

سال انتشار:

چند خط متن:

روش‌هایی که برای مقاوم سازی سازه‌ها وجود دارند، بسیار متنوع  هستند. اما بعضی از این روش‌ها فقط مخصوص سازه‌های خاصی می‌باشند به عنوان مثال با توجه به اینکه مقاومت کششی و فشاری فولاد تقریباً با هم برابرند، نمی‌توان از الیاف‌هایFRP برای تقویت سازه‌های فولادی که غالبأ دارای مقطع متقارن هستند، استفاده نمود. بنابراین از تمام روش‌های موجود در مقاوم سازی تنها می‌توان از روش‌های زیر در سازه‌های زیرزمینی استفاده نمود.با توجه به تهدیدات وارده بر سازه‌های زیر زمینی می‌توان مقاوم سازی این سازه‌ها را به دو مواد کامپوزیتی منفجر شونده‌ای را در سر راه موشک‌ها قرار می‌دهند و زمانی که خرج گود موشک شروع به کار می‌کند با برخورد با این مواد باعث انفجار گردیده و مسیر موشک تغییر می‌کند و به محل دیگری اصابت می‌نماید[۹]. امروزه از این مواد در خودروهای زرهی از جمله تانک استفاده می‌گردد.

این مواد باید بر روی سطح زمینی که سازه در زیر آن قرار دارد متصل شود تا در صورت برخورد مسیر موشک را تغییر دهد.