شناسنامه مقاله

اسم مقاله:

پایش مجاری و تأسیسات آب و فاضلاب مدفون و سطحی در برابر بار دینامیکی

مولف یا نویسنده:

مترجم:

حسین‌میسمی، دکترای عمران

ایمان الیاسیان،کارشناس ارشد سازه

چاپ و انتشار:

چکیده:

نگهداری و تعمیرات، خطوط لوله و شریان های حیاتی مدفون و سطحی در زمان بهره برداری و حین بروز مشکل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تداوم بهره برداری مناسب از آنها تا حدود زیادی به نحوه مراقبت وضعیت آنها (پایش مداوم) و کیفیت اجرای اولیه طرح از همه مهمتر طرح اولیه دارد. حین بروز حوادث طبیعی بزرگ نیز بعضی از نقایص نگهداری و یا مشکلات کوچک پیش آمده حین تعمیرات باعث بروز مشکلات متعدد می گردد. که این مشکلات را با یک پایش اولیه می توان در پیش از رخداد از بین برد. لذا اهمیت بهسازی و نگهداری و سیستم نت موفق بیش از پیش نمایان می گردد. در این مقاله به بررسی عوامل تاثیر گذار بر آسیب پذیری لوله ها و بالاخص هنگام زلزله پرداخته شده است که می توان از نتأیج تحقیقات صورت گرفته از آن در ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی، مجتمع های بزرگ صنعتی و شبکه های توزیع آب شرب و خطوط لوله استفاده نمود.

واژگان کلیدی:

نگهداری، بهسازی، تاسیسات مدفون، Lifeline ، مجاری مدفون

مقدمه:

آسیب پذیری خطوط لوله به هنگام زلزله از چند جنبه حائز اهمیت است. اول آنکه برای مثال قطع جریان در شاه لوله های آب به واسطه شکستگی ها می تواند جان باȲماندگان زلزله را به خطر بیاندازد. با شکست و انفجار در لوله های گاز طبیعی می تواند باعث آتش سوزی های وسیع گردد. در صورت آسیب دیدن لوله ها و شبکه های جمع آوری فاضلاب بوی تعفن منطقه را آسیب دیده را فراگرفته و احتمال شیوع بیماری های عفونی پس از زلزله وجوددارد

بر روی واحد تقطیر tupras در زلزله سال ۱۹۹۹ ترکیه فرو ریختن یک دودکش بتنی ۹۰ متری در پالایشگاه نفت و خط لوله نفت خام از بالای شیر مسدود کننده باعث جریان و فوران غیر قابل کنترل سوخت و داخل آتش محوطه تقطیر گردید، طوری که ستونی از دود سیاه و غلیظ سر به فلک کشید بود و مهار این آتش پنج روز تمام به طول کشید.

فهرست:

نتیجه گیری:

از آنچه گذشت اهمیت نگهداری و تعمیرات و همچنین بهسازی خطوط و شریانهای مدفون و سطحی بیش از پیش نمایان می گردد. لذا توصیه می شود با توجه به شرایط موجود در ایران و تفاوتهایی که با سایر کشورها دارد اقدام به تهیه استانداردها و چک لیست های تعمیر و نگهداری و همچنین بهسازی شود تا بیش از پیش شاهد افزایش بهره بری و کارامدی تاسیسات در حین بهره برداری باشیم.

منابع:

۱-میسمی،ح.، بررسی ومقاوم سازی شریانهای حیاتی و مجاری مدفون در اثر وقوع زلزله(با مطالعه موردی شهر تهران)،۱۳۸۴، پروژه تحقیقاتی دانشگاه شهید عباسپور

۲-کمک پناه، ع.،منتظر قائم، س.، موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصی بررسی راهبردهای کاهش خسارات زمین لرزه در کشور، تهران، ۱۳۷۳

۳-محمدی شوره، م.، وثوقی شهسواری، ف.، بهینه سازی حوضچه های بتنی و تاسیسات آبی ،مجله عمران شریف شماره۳۰، تهران، پائیز ۱۳۸۰

۴-astaneh- Asl، A(1990). Slides on Mamjil- Iran E arthquake of june 21،۱۹۹۰،Set- I: Damage to Engineerd and Non – Engineerd Structers and Industrial Facilities، EERI

۵-Arze, E.(1969) Seismac Failure and Repair ofan Elevated WaterTank.Proceeding of the Fourth World Engineering, Santiago, Chile, VolIII, Pages B6-57 to B6 69

۶- American Waterworks Associatio,” Who environmental health management in emergency”,۲۰۰۳

سال انتشار:

چند خط متن:

پیش از هر چیز باید زمانی را برای فکر کردن دقیق و منطقی به “سناریوی پس از زلزله” در تاسیسات خود اختصاص داد و با بررسی دقیق و اصولی نقاط بحرانی را در تاسیسات و سیستم های خطوط لوله شناسایی نمود . سپس باید رفتار مورد انتظار ما از سیستم های خطوط لوله در این نقاط بحرانی چه نقاطی مستعد شکست، ترک یا ایجاد نشتی هستند.و ریسک طغیان و بالا آمدن آب و دیگر سیالات در داخل ساختمان وجود دارد. وآیا سقوط احتمالی لوله ها خطر ساز نخواهد بود.