شناسنامه مقاله

۱- عنوان:

روشهای ارائه شده برای بررسی تقویت برشی تیر بتن آرمه با ورقه

۲- نویسنده / مولف:

ایمان الیاسیان – کارشناسی ارشد سازه دانشگاه یزد

۳- مترجم:   —

۴- انتشارات / چاپ:   —

۵- چکیده:

وجود دارد که درادامه به FRP به طور کلی چندین مدل برای بررسی مسأله تقویت برشی تیر بتن آرمه با ورقه

بررسی برخی از مدلهای ارائه شده ,ضوابط و فلسفه کاربرد آنها می پردازیم.

۶- واژگان کلیدی:

مدل چسبندگی– تشابه خرپایی -تئوری میدان فشاری – اصطکاک برشی – FRP تقویت برشی – تیر بتن آرمه – ورقه

۷- مقدمه:

FRP همانطوری که گفته شد در این مقاله به دنبال بررسی مسأله تقویت برشی تیر بتن آرمه با ورقه روش , Strut & Tie به کمک روشهای موجود چون روش مدلهای چسبندگی , روش تشابه خرپایی یا تئوری میدان فشاری و اصطکاک برشی هستیم

۸- فهرست:    —

۹- نتیجه گیری:

۱- به طور کلی مقادیر بدست آمده ازروشهای مختلف برای تعیین ظرفیت برشی مقطع تقویت چون شبیه سازی خرپایی , مدل چسبندگی , تئوری میدان فشاری اصلاح شده (به غیر FRP شده با ورقه از تئوری اصطکاک برشی ) محافظه کارانه بوده و نسبت مقاومت برشی حاصل از نتایج آزمایشگاهی به روابط تئوری بیشتر از ۱ بوده و با نتایج آزمایشگاهی ۲۰ % اختلاف داشته و از کران پایینی تبعیت می کند.

۲- روش اصطکاک برشی اصلاح شده که از کران بالایی تبعیت می کند چون تشخیص دقیق مسیر ترک خوردگی که ظرفیت برشی مینیمم به کمک آن حاصل شود , مشکل بوده و احتمال %۱۰ اختلاف با نتایج آزمایشگاهی وجود دارد ولی از آنجایی که نتایج این روش به نتایج آزمایشگاهینزدیک بوده مبنای بسیاری از آیین نامه های جدید بتن و از جمله آیین نامه کانا دا در تعیین ظرفیت برشی است.

۱۰- منابع و ماخذ:

[۱] – Khaldoun N. Rahal- “Background to the general method of shear design in the 1994 CSAA23.2

standard “- Kuwait University and Micheal P.Collins University

Canada Journal of Civil Engineering (NRC Research) July 1999

[۲] – Christophe Deniaud and J.J.Roger Cheng -” Review of shear design methods for

reinforced concrete beams strengthened with fiber reinforced polymer sheets ” – University of

Alberta, Edmonton – Canada Journal of Civil Engineering August 2001 (NRC) National

Research Council Canada

۱۱- سال انتشار:  —

۱۲- متن: