شناسنامه مقاله

اسم مقاله:

دیوار ترومب و راهکارهای بکارگیری آن در راستای پدافند غیرعامل

مولف یا نویسنده:

ایمان الیاسیان،دانشجوی دکترای عمران سازه، دانشگاه یزد

مترجم:                                                                                                       

چاپ و انتشار:

چکیده:

در حوزه تهدیدات نا متقارن امروزی و رشد فناوری در عرصه افزایش سطح تهدیدات محتمل بکارگیری روشهای نوین و ابداعی در رفع تهدید و کاهش آسیب پذیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است، لذا با بررسی نوآوری ها در حوزه آسیب پذیری مد نظر،  می توان راهکار رفع آسیب پذیری و کاهش تهدید را ارائه نمود.

یکی از نواندیشی ها در عرصه ساختمان، معماری پایدار و توجه به پایایی انرژی می باشد، استفاده از سیستم های های غیرفعال خورشیدی نظیر دیوار ترومب می تواند ضمن کاهش هزینه های مصرف انرژی ساختمان برخی حوزه های تهدید را برطرف یا کاهش اثر داد. استفاده از دیوار ترومب در عرصه پدافند غیرعامل در چند رشته زیر می تواند تاثیرگذار باشد:

عایق حرارتی، صوتی و امواج در ساختمان

کاهش وابستگی ساختمان به انرژی خارجی و خود اداری ساختمان در عرصه انرژی با رویکرد مدیریت بحران

امکان افزایش پایای در برابر بارهای دینامیکی گسترده و دفع پرتابه های ترکشی ناشی از انفجار خارجی

در این مقاله به معرفی دیوار ترومب و کارکردهای پدافندی آن می پردازیم.

 

واژگان کلیدی:

دیوار ترومب

راهکارهای بکارگیری آن در راستای پدافند غیرعامل

سیستمهای انرژی خورشیدی غیرفعال

عملکرد فضای خورشیدی

مخازن آب درامتداد دیوارمشترک

انتخاب نقاط مناسب جهت قرار دادن جرم حرارتی

دیوار ذخیره ساز حرارتی جداکننده ساختمان

مقدمه:

بکارگیری راهکارهای معماری پایدار در راستای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل می تواند تحولی نو در این عرصه ایجاد نماید. لذا توجه به لزوم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و بهره گیری از آن با رویکرد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ازجایگاه خاصی برخوردار است.

سیر طراحی شهری و معماری سنتی ایرانی همواره در راستای کشف آهنگ طبیعت، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و ساختن بناهایی با کمترین مصرف انرژی بوده است. اما بررسی معماری چند دهه اخیر نشان می دهد که تقلید از معماری مدرن غرب، علاوه بر اینکه همخوانی و سازگاری منطقی با رفتار و عادات مردم نداشته است، برخلاف معماری هماهنگ و همساز با اقلیم گذشته، به ایجاد ساختمان های «انرژی ضایع کن» منجر شده است. افزایش مصرف چه بسا بیهوده ی انرژی های فسیلی در بناهای امروزی مشکلات بسیاری را سبب می شود و ضرورت استفاده بهینه از انرژی های تجدیدپذیر را بیش از پیش نمایان می سازد. که این افزایش مصرف و وجود تشعشع حرارتی در سازه موجب شناسائی و عدم استتار انها در برابر دشمن شده است، به گونه ای که با توجه به فعالیت و عملکرد ساختمان سطوح تابشی متفاوت می گردد.

سیستم های «غیر فعال خورشیدی» موافقت و نزدیکی بیشتری با مفاهیم و تکنولوژی سنتی همسازی با اقلیم داشته و مسیر خود را با تغییر جهت یا اصلاح دیدگاه ها تحت عناوینی چون «خانه اکولوژیکی» ، «طراحی اکولوژیکی» ، «معماری سبز» ، «معماری پایدار» و « توسعه پایدار»طی نموده است.

با مصرف بی رویه انرژی فسیلی در ساختمان ها، به ویژه ساختمان های مسکونی و با توجه به افزایش جمعیت بحران کمبود انرژی در آینده ای نه چندان دور قابل پیش بینی است.

 

فهرست:

نتیجه گیری:

طراحی برای هماهنگی با قوانین و نیروهای طبیعی، رابطه ای محکم بین الگوی زندگی و عملکرد ساختمان و تطابق این دو را طلب می کند. انسانهای سنتی در طول قرنها با الهام از معماری هستی با محیط اطراف خود به صورت مسالمت آمیز همزیستی داشته و یکدیگر را برای داشتن زندگی پر معنی وهدفمند حمایت می کردند. برای تقویت و پیروی از این ایده، انسان کمیت پرست و رفاه طلب امروزی چاره ای جز همراهی و همخوانی با طبیعت ندارد.(۱)

این همخوانی می تواند نقش بسیار زیادی در پایایی و پایداری سازند در برابر رخدادها داشته باشد، امکان پنهان سازی و کاهش دفع انرژی و امواج از سازه و استقلال سازند از انرژی خارجی می تواند موجب افزایش دوام و کارائی گردد.

با استفاده از راهکارهایی چون دریچه های متحرک که برق مورد نیاز آن توسط باطری خورشیدی تامین میگردد (جهت جلوگیری از نفوذ خاک در زمان وزش بادهای غبارآلود)وبازشو های رو به خارج (جهت پاک کردن شیشه ها و فضای بین شیشه و دیوار ترومب) و…میتوان مشکلات دیوار ترومب را تا حد امکان کنترل و رفع نمود و بیش از پیش در بکارگیری آنها در سازه های خاص استفاده نمود.

همچنین باترکیب هوشمندانه روشهای گوناگونی که بررسی شد به نظر می آیدمحاسن دیوار ترومببه عنوان یک نگهدارنده حرارتی در مکان مناسب با توجه به ایجاد آسایش از طریق تعدیل دما، تهویه هوا، صرفه جویی در انرژی و هزینه بر معایب آن غالب است .و همچنین می تواند بعضی از جداره های سازه را به نحو مناسبی از دتکتورهای حرارتی پنهان نمود.

منابع:

۱-نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی “صفه” – سال پانزدهم، شماره ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، عنوان مقاله:ارزیابی پنج ساله کارایی خانه خورشیدیمولف: دکتر سیدمحمدحسین آیت اللهی

۲-خورشید، باد و نور طراحی اقلیمی (استراتژیهای طراحی در معماری)، نویسنده: MARK DEKAY-G.Z.BROWN،مترجم:سعید آقایی

۳-طراحی اقلیمی:اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان، تالیف:واتسون دونالد-کنت لبز,۱۹۳۷، ترجمه:دکتر وحید قبادیان-محمد فیض مهدوی

۴-حسین میسمی، بکارگیری دیوار نوین ترومب با مصالح بومی و سازگار در ساختمان، پروژه تحقیقاتی، ۱۳۹۱، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

۵-http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/the-trombe-wall-low-tech-solar-design-makes-a-comeback.html

 

سال انتشار:

۱۳۹۱

چند خط متن:

در بسیاری از ساختمان ها، دسترسی به آفتاب زمستان برای تمامی اتاق ها مقدور نیست. برای ساختمان هایی که عرض آن ها دو یا سه اتاق باشد، باید در ضلع جنوبی، گرمای خورشید را جمع آوری نموده و برای ذخیره و یا استفاده به اتاق های شمالی برد. هوای به گردش در آمده از میان مجموعه دیوار یا بام خورشیدی می تواند در فضای ساختمان پخش شده و در سازه ساختمان یا یک انباره فرعی مانند یک بستر سنگی ذخیره شود. این امر در اقلیم های سردتر یک مزیت محسوبمی شود، زیرا در هنگام شب گرمای زیادی از دست می رود. اگر در برش ساختمان بین طبقات باز باشد، به وسیله جابجایی طبیعی می توان هوا را مانند عملکرد دیوارهای ذخیره حرارتی روزنه دار، در فضا منتشر کرد.

اما چون پیش گویی عملکرد سیستم های ترموسیفون سخت است، یک سیستم تهویه مکانیکی پشتیبان باید طراحی شود. زمانی که اتاق ها باید به هم بسته باشند، زمانی که از گردآورنده های پیش ساخته استفاده می شود، یا زمانی که انباره داخل فضای خالی سازه باشد، توزیع هوا باید با استفاده از فنو یا از کانال یا پلنوم انجام شود.