شناسنامه مقاله

اسم مقاله:

روشهای تصفیه پساب،شبکه های جمع آوری فاصلاب و آبرسانی

مولف یا نویسنده:

ایمان الیاسیان،کارشناس ارشد سازه

مترجم:                                                                   

چاپ و انتشار:

چکیده:

واژگان کلیدی:

پالایش

کشتن میکروبها

باکتریها

موادآلی

فلزات

مواد شیمیایی سمی

بهداشت همگانی،

نظم محیط زیست،

فاضلاب

آلوده کننده های آب

فرآیند تصفیه

چرخه هیدرولوژی

آب زیر زمینی

تخمیر

لجن فعال

لخته سازی

حوضچه متعادل سازی

هوادهی گسترده

settled sewage

modified conventional gravity sewer

pressure sewer system

vacuum sewer system

small diameter gravity system

سیستم پمپاژ خروجی

سپتیک تانک

septic tank effluent pressure

سیستم پمپ خرد کننده

Grind pump system

مواد جامد

Solid handling

مقدمه:

فهرست:

نتیجه گیری:

منابع:

سال انتشار:

چند خط متن:

هوادهی دیفیوزری یا مکانیکی به دو منظور انجام می‌شود: تأمین  اکسیژن برای بیواکسیداسیون هوازی و تأمین اختلاط کافی برای تماس مناسب لجن فعال و مواد آلی فاضلاب. در مواقعی که اکسیژن خالص بکار می‌رود، باید با اختلاط مکانیکی همراه باشد تا اختلاط لازم تأمین گردد.